Přihlášení


Nová registrace
Zapoměli jste heslo?
Provozní podmínky
modelky | modelové | fotografové | ostatní | fórum | aktuality | články | nabídky | galerie | hledej | kontakt
foto dne
101556719.jpeg
Zpět na seznam článků

Články


MODEL RELEASE

rspitt, 04. 10. 2007

Model release - s tímto pojmem jste se pravděpodobně již při své praxi
modelky setkali. Co tento pojem znamená se můžeme podívat ve slovníčku pojmů
v modelingu, cituji: "Smlouva, která má zpravidla standardní formu,
podepisuje ji klient a modelka. Upřes?uje činnost, pro niž je modelka
angažována. Je to smlouva, kterou dává model souhlas s užitím fotografií, na
kterých je zachycen(a) (např. publikování v časopise nebo pro použití v
reklamě)."
Na druhou stranu, tato smlouva nemusí vymezovat jen souhlas modelu s
publikováním fotografií, ale pokud je vhodně napsána, vymezuje i jednotlivé
konkrétní podmínky užití fotografií.
Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá v praxi.

Proč tuto smlouvu potřebuje profesionální fotograf

Aby se mohly snímky se zobrazením modelu prodat, je potřeba jeho souhlas. Na
tento právní aspekt je kladen poměrně velký důraz, a to především ve
fotobankách. Obecně se dá říci, že bez smlouvy fotografovi fotobanka odmítne
vystavit jeho snímky k prodeji. Fotograf by měl mít model release (zkráceně
MR, hovorově "eMeRko") podepsán i v případě, že po něm tento dokument není
vyžadován. Tato praxe přesunu zodpovědnosti na fotografa se uplat?uje
především u fotografování na zakázku. To ale nezakládá úplně možnost, že se
jedna či druhá strana (fotograf/model) v průběhu času nedohodou, a to třeba
na míře užití. Podepsaná smlouva tak jasně vymezuje, k jakému účelu budou
fotografie použity.

Proč tuto smlouvu potřebuje amatérský fotograf

I v amatérském sektoru je velmi vhodné podepsat MR, i když se nepředpokládá
nebo dokonce vylučuje komerční užití. Fotograf jako autor pořízených snímků
se pravděpodobně bude chtít fotografiemi prezentovat minimálně na svých www
stránkách či ve svém portfoliu. Podle platných zákonů je sice za smlouvu
považován i ústní souhlas před svědky (např. vizážistka, stylista...),
nicméně případné dokazování je na úrovni "slovo proti slovu" a soudit se
kvůli tomu, že pan XY použil vaši fotografii na výstavu bez vašeho souhlasu
je velmi obtížné a náročné na čas i prostředky. Z pohledu fotografa to může
být i naopak, vy si fotografii vystavíte na svých stránkách modelky,
fotografovi se to nebude líbit a na problém je zaděláno.

Proč tuto smlouvu potřebuje modelka

Stejně jako u výše uvedených důvodů, je to proto, abyste si s fotografem
jako autorem díla jasně vymezili možnosti jeho užití. Nestane se tak třeba.
že se vaše fotografie z ničeho nic objeví na obalu nějakého výrobku.
Formy MR (model release)

Ústní souhlas

Jak jsem již naznačil výše, z právního hlediska se v ČR považuje za smlouvu
i ústní souhlas před svědky. To je však velmi tenký led, při případném
dokazování co v ten okamžik opravdu řekl fotograf a co jste řekl/a vy. Navíc
těžko budete například dokazovat že jste s fotografováním nesouhlasil/a,
když na fotografiích bude jasně vidět že se vám pózování líbí a předvádíte
se tam od hlavy k patě.

Obecná forma MR

Obecnou formou je malý předtištěný formulář či v podstatě jakýkoliv
popsatelný kus papíru, kde budou uvedeny nacionále fotografa a modelu
(jméno, příjmení, adresa) a text "model vyslovuje souhlas s užitím
fotografií pro prezentaci fotografa, pana XY". Datum, místo, podpisy.

Specifikované MR (MR na konkrétní fotografování)

Tato forma smlouvy je výrazně obsáhlejší než předchozí forma, nezřídka je na
několik stránek, ale upravuje všechny povolené a zakázané způsoby užití.
Vyhotovuje se hlavně v případech, kdy se jedná o práci na zakázku nebo při
tvorbě fotografií do databanky. Většinou bývá součástí i stanovení a výše
odměny.

MR v zahraničí a MR pro speciální užití

Popsané formy model release jsou používány podle platných zákonů ČR (resp.
EU), i když při použití v EU je vhodné i do obecné formy MR dopsat noticku
že "všechny nároky modelu byly uspokojeny". V zahraničí, především pak v
USA, je tvorba MR poměrně složitější. Tam pouhý ústní souhlas či obecné MR
nestačí, a používá se tzv. "Upuštění od práv modelky", což je dlouhý
dokument, na jehož závěru musí být kromě modelu a fotografa podepsán i
svědek celého procesu který stvrzuje, že fotografování nebylo učiněno pod
nátlakem, nedošlo při něm k sexuálnímu harašmentu a jako nedílná příloha
musí být přiložena fotografie modelu s 2 čitelnými osobními doklady (říkáme
tomu u nás ve studiu "ušovka", protože na fotografii je model a u každého
ucha má jeden doklad totožnosti).

Vzorový text MR

Samozřejmě není dogmatický, úpravy pro konkrétní užití jistě najdete sami.
Pro rámcovou představu jak obecný MR může vypadat však tento text postačuje.

--------------------------

Smlouva mezi

fotografem, p. Miroslavem Nikonským, nar. 1.1.1970, bytem Praha, Závěrková
15

a

modelkou, sl. Dalimilou Kronikářovkou, nar. 1.1.1980, bytem Praha, Pózovací
15

-----------------------------

je dohodnuto, že veškerá práva pro jakékoliv využití a zveřejnění fotografií
modelky, které vznikly dne ............. jsou převedena na fotografa, pana
...........

Fotograf smí vyprodukované fotografie publicisticky použít k ilustračním a
reklamním účelům, bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení v
nezměněné podobě, osobně nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s
jeho souhlasem.

Modelka se ve prospěch fotografa zříká současně veškerých práv k využití
všech na základě této smlouvy vzniklých fotografií, včetně přetisku a
předání dalším bez časového omezení.

Zaplacením domluveného honoráře ve výši ...... (...formou x kusů autorských
kopií jmenovaných fotografií...) jsou veškeré nároky modelky uspokojeny.
Modelka smí kopie jmenovaných fotografií použít výhradně pro vlastní
privátní účely.

Udání jména modelky v souvislosti s publikací fotografií závisí na
rozhodnutí fotografa. Ústní dopl?ky smlouvy neexistují. Veškeré změny
smlouvy musí býti provedeny písemně.

datum

podpis modelka

podpis fotograf


S úctou Richard Špitt www.bra3.com


Pouze registrovaní mohou přidávat komentáře

Žádné komentáře

^ reklama ^